OPPIMISEN TUKI

Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun antama oppimisen tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.

Oppilaan oppimisen edistymistä seurataan koulussa ja tukitoimia otetaan käyttöön tarpeen mukaan, kannustamme myös huoltajia ottamaan yhteyttä kouluun, jos huoli oman lapsen oppimisen edistymisestä nousee.  Yhteys ja yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää tuen tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat esimerkiksi opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet.

Klikkaa ja lue lisää

oppilashuollon laiva UUSI.jpg

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa olla pedagogisen selvityksen lisäksi muita lausuntoja, kuten psykologinen tai 

lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

 

Oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä huoltaja voi ottaa yhteyttä lapsen omaan luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai opinto-ohjaajaan. Myös koulun erityisopettajilta saa tietoa asiaan liittyen.